Lucemburská 49, 130 00, Praha 3, (vchod z ulice Jičínská)

Správa domů.

 

   Aktuálně pro SVJ
 
 

Odstraňování nelegálních graffiti v rámci Antigraffiti programu MČ Praha 3.


Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali o antigraffiti programu MČ Praha 3. Program je v plném proudu a běží již od června loňského roku. MČ Praha 3 musela nejdříve získat stanovisko odboru památkové péče magistrátu, které  bylo nezbytné pro odstraňování graffiti z objektů, které se nacházejí v ochranném pásmu památkové rezervace.
V rámci programu Antigraffiti náklady na odstranění uhradí Praha 3 na základě smluv s majiteli domů, kteří se do programu přihlásili. Program, který Praha 3 financuje, vzbudil velký zájem. Aktuálně je uzavřeno přes 700 smluv s vlastníky objektů a další se průběžně hlásí.

Program Antigraffiti.

Program zahrnuje čištění nejen fasád, ale také dveří, oken atp. maximálně do výšky dvou metrů, pokud jsou viditelné z ulice. Samotné nahlášení nových graffiti je možné prostřednictvím zřízeného dispečinku, který prověří, zda se poškození nachází na budově zapojené do programu a po konzultaci s majitelem zajistí odstranění.
Telefonní číslo dispečinku: 777 553 574
e-mail: antigraffiti@cistatrojka.cz

Kompletní informace najdete na webu MČ Praha 3 na adrese:
http://www.praha3.cz/radnicni-noviny/mestska-cast-praha-3-bude-od-roku-2017-realizovat-bdquo-antigraffiti-program-na-uzemi-prahy-3-ldquo-n207781.htm
a
http://www.praha3.cz/radnicni-noviny/zpravy/odstranovani-nelegalnich-graffiti-v-ramci-antigraffiti-programu-je-v-plnem-proudu-n241277.htm

Praha 27.7. 2018


Zpět
Archivace písemností SVJ ve správě LBD Praha 3


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o službě archivace písemností pro domy ve správě LBD. LBD Praha 3 pro Vás připravilo ve spolupráci s archivační firmou Keemwood, s.r.o. nabídku pro zpracování Vašich již nepotřebných dokumentů. Vaše písemnosti budou roztříděny, uloženy, archivovány nebo skartovány dle Vašich požadavků.

Skladovatel, který bude zpracovávat Vaše dokumenty se zavazuje, že zabezpečí archovaci v souladu se spisovým a skartačním řádem, kerý vychází ze zákona ČNR č. 97/1974 Sb. o archivnictví, ve znění zákona ČNR a 343/1992 Sb. a dle vyhlášky MV ČSR č. 117/1974 Sb., kterou stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení a ze směrnic MV ČSR č. 118/1974 Sb. o podnikových archivech  a dalších závazných souvisejících předpisů. Likvidace převzetých písemností bude provedena po uplynutí skartovací doby určené podle typového skartačního rejstříku, který je přílohou vyhlášky MV ČR 117/74 v souladu s obecně platnými předpisy a pokyny ukladatele, pomocí skartovcího stroje.

Převzaté písemnosti budou skladovány dle stanovených skartačních lhůt. Průběžně, po uplynutí zákonné doby skladování bude prováděna skartace písemností, na základě povolení příslušného státního archivu.

Pro členy LBD Praha 3 je skartace součástí benefitů dle věrnostních bonusů.

V případě Vašeho zájmu, kontaktujte kancelář ředitelky LBD Praha 3.


14. 08. 2018Zpět
SVJ jsou od 1. 1. 2016 povinna ukládat účetní závěrku do sbírky listin.


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o nové povinnosti pro Společenství vlastníků jednotek.

Novelizací zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví účinné od 1. 1. 2016 bylo zamezeno neshodám ohledně povinnosti SVJ ukládat účetní závěrku do sbírky listin.

Zákonem č. 221/2015 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 stanovena povinnost pro SVJ uložit svou účetní závěrku do sbírky listin. Dříve byly povinny účetní závěrku zveřejňovat ve sbírce listin osoby zapsané v obchodním rejstříku. Vzhledem k tomu, že SVJ jsou zapsána v rejstříku SVJ a nikoliv obchodním, klonila se odborná veřejnost k tomu, že tato povinnosti na SVJ nedopadá. Nově mají povinnost zveřejnění osoby zapsané v rejstříku veřejném, kterým je i rejstřík SVJ a povinnost ke zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin tedy dopadne i na SVJ.

Lhůta ke zveřejnění účetní závěrky činí 30 dnů ode dne jejích schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny. Tato lhůta se použije na účetní období od roku 2016 a dále. Účetní závěrku za účetní období, které započalo v roce 2014, jsou SVJ povinna zveřejnit ve sbírce listin do 31. 3. 2016. Za účetní období, které započalo v roce 2015 je pak povinnost zveřejnění stanovena nejpozději do 30. 11. 2017.

Malé a mikro účetní jednotky, mezi které SVJ budou zpravidla patřit, přitom nemají povinnost zveřejňovat výkaz zisků a ztrát.

Závěrem lze tedy shrnout povinnost SVJ zveřejnit účetní závěrky za účetní období roku 2014 do 31. 3. 2016, za účetní období roku 2015 do 30. 11. 2017 a za účetní období roku 2016 a následujících do 30 dnů od jejich schválení shromážděním, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne bez ohledu na to, zda byly shromážděním schváleny.

V případě Vašeho zájmu, jsme připraveni pro Vás podání do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu zajistit. Bližší informace a podmínky pro zajištění podání Vám rádi sdělíme v kanceláři LBD Praha 3, paní Jana Karasová, tel.: 226 227 227; e-mail: jana.karasova@lbd-praha3.cz, podatelna.


19. 02. 2016Zpět


HAVARIJNÍ SLUŽBA LBD Praha 3 - non stop linka:
 
226 227 277


Vážení klienti,

představujeme Vám novou koncepci havarijní služby, kterou jsme pro Vás připravili v rámci zlepšení kvality našich služeb.

Havarijní služba je od 1. 8. 2016 zajišťována naším smluvním partnerem firmou JANPE v oborech: voda, topení, plyn, elektro a čištění kanalizace nepřetržitě 24 hodin denně, ve všední dny, o sobotách, nedělích a dnech pracovního klidu.

V případě havárie vody, kanalizace, plynu a elektro lze objednat zásah havarijní služby telefonicky na telefon č. 226 227 277 přímo na non stop dispečink firmy JANPE - smluvního partnera LBD Praha 3. Pracovník dispečinku přijetím hovoru z tohoto telefonního čísla havarijní služby LBD Praha 3 identifikuje, že se jedná o klienta LBD Praha 3.
Zásah havarijní služby může objednat v pořadí - člen statutárního orgánu společenství vlastníků nebo bytového družstva (dále jen SVJ/BD), v případě jejich nepřítomnosti vlastník jednotky a v případě jeho nepřítomnosti pak i nájemce jednotky.
Na dispečink nahlaste údaje o volajícím, adresu domu, místo závady v bytu nebo společných částech domu a dále specifikujte havárii a dohodněte pro zasahujícího technika způsob zajištění přístupu do domu (technik nebude mít klíče od domu – v nočních hodinách ani o svátcích mu je nemůže předat ani správce objektu LBD Praha 3).

Za provedení vlastního zásahu havarijní služby
je stanoven poplatek 300,- Kč + DPH za výjezd/akci.
Cena práce za 1 hodinu (i započatou) činí 350,- Kč + DPH. Cena za dopravu, manipulaci – dopravné je účtována paušální částkou 300,- Kč + DPH.  

Tato cena za provedené havarijní služby bude vyúčtována na podkladě objednatelem potvrzeného zakázkového listu. 
V případě, že se nejedná o havárii na společné části domu, ale na části domu náležející k jednotce, bude platba vlastníkovi nebo nájemci jednotky účtována v hotovosti pracovníkem poskytujícím havarijní službu, pokud nebude oprávněným zástupcem statutárního orgánu určen způsob platby fakturací na SVJ nebo BD a současně tento způsob platby potvrzen v zakázkovém listu.
V případě následného zjištění, že se jedná o společnou část domu nebo o část náležející k jednotce, může být vyúčtovaná částka přefakturována SVJ/BD nebo opačně vlastníku jednotky. 

Jsme přesvědčeni, že tato nová koncepce výrazně přispěje ke zkvalitnění našich služeb a zlepší také současně podmínky práce pro statutární orgány Společenství vlastníků a Bytových družstev v domech, ve kterých LBD Praha 3 zajišťuje činnosti správce.

Pracovníci technického oddělení LBD Praha 3 Vám jako obvykle poskytnou v pracovní době veškerou potřebnou technickou pomoc při řešení havarijní situace a následně i při odstranění následků.

Podrobnější informaci obdrží statutární orgán SVJ/BD dopisem s přiloženým návodem pro uživatele bytů a samolepkami s telefonickým spojením k vylepení v prostorách domu.

S pozdravem

Lidové bytové družstvo Praha 3

30. 07. 2016


Zpět

  Havarijní služba     LBD Praha 3      tel: 226 227 277         

Od 1.8.2016 je havarijní služba zajišťována naším smluvním partnerem firmou...


  Více 

Vzdálený přístup po Internetu pro SVJ

   


Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že aplikace pro vzdálený přístup prostřednictvím Internetu pro SVJ ve správě LBD Praha 3 je připravena pro všechny domy. V současné době probíhá digitalizace stávajících i nových dokumentů. K převzetí přihlašovacích údajů jsou nyní vyzýváni pouze domy, které si je ještě nepřevzaly.


 

UPOZORNĚNÍ !
S platností od 12.2.2019
jsou na základě rozhodnutí Představenstva LBD Praha 3

zpoplatněny všechny příjmové a výdajové doklady v pokladně LBD Praha 3
Výše poplatku za doklad je 30Kč (vč. DPH)